Polityka prywatności

Spółka Cerec_Lab Sp. z o.o. ma świadomość tego, jak ważny jest dla Państwa sposób korzystania z Państwa danych osobowych oraz rozumie wagę ochrony Państwa prywatności. Dnia 25 maja 2018r roku weszły w życie nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z powyższym podejmujemy wszelkie działania w celu dochowania szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych. Działamy zgodnie z prawem oraz wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych powierzonych spółce Cerec_Lab Sp. z o.o. O ochronę danych osobowych dbamy już podczas projektowania nowych działań.
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest firma Cerec_Lab Sp. z o.o.
2. Dane osobowe, w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu Użytkowników są przetwarzane przez Spółkę, w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów podmiotów współpracujących.
3. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.
4. Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi zamieszczonych w obrębie strony mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
5. Użytkownicy mają możliwość wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania.
6. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
7. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są przez nas chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

Cerec_Lab Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
1. Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1a RODO);
2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO);
3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Cerec_Lab Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1c RODO);
4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1d RODO);
5. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1e RODO);
6. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Cerec_Lab Sp. z o.o. lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1f RODO).

Przetwarzanie danych przekazanych Cerec_Lab Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza na stronie internetowej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a) , b), c) lub f) RODO i obejmuje między innymi takie dane jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu oraz inne dane, które zostaną przekazane w korespondencji elektronicznej. Dane te są przetwarzane w celu w jakim zostały udostępnione.

Dane przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1a RODO), w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, wykorzystywane są do celu, na jaki zgoda została udzielona i przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody lub do momentu zrealizowania celu, dla którego zgoda została udzielona.

Dane przetwarzane w związku z zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1b RODO obejmują w szczególności imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, NIP/PESEL, nr rachunku bankowego oraz inne dane wynikające ze specyfiki konkretnej umowy i wykorzystywane są w celu realizacji tej umowy.

Dane osób, za pomocą których nasi kontrahenci wykonują umowy zawarte z Cerec_Lab Sp. z o.o. przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1f RODO i obejmują m. in. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu. Dane te wykorzystywane są w celu realizacji umowy.
Dane powierzone do przetwarzania przez innych administratorów, w szczególności  w celu wykonania świadczonych przez Cerec_Lab Sp. z o.o. usług, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1c lub 1 f RODO i obejmują między innymi: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, nr PESEL oraz inne dane niezbędne do realizacji świadczeń w zależności od jego rodzaju . Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji zleconej usługi.

Obowiązek podawania danych i konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz dokonania rozliczeń finansowych z tym związanych.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych czy informacyjnych jest dobrowolne, a zgoda może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wskazanie adresu poczty elektronicznej oraz innych danych w korespondencji drogą elektroniczną jest dobrowolne. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych spowoduje brak możliwości prowadzenia dalszej korespondencji mailowej.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom trzecim za zgodą osoby, której dane dotyczą.
Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione wówczas, gdy wymaga tego realizacja umowy łączącej strony albo w celu realizacji obowiązków administratora danych osobowych bądź w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Cerec_Lab Sp. z o.o.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na zlecenie podmiotów trzecich, Cerec_Lab Sp. z o.o. działa jako procesor, a dane są udostępniane zgodnie z zasadami określonymi przez administratora danych osobowych.

Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane to w zależności od kategorii danych: podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Cerec_Lab Sp. z o.o.,  podwykonawcy, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty prowadzące szkolenia, firmy kurierskie, inne podmioty współpracujące z Cerec_Lab Sp. z o.o., jak również instytucje upoważnione z mocy prawa (Urząd Skarbowy, Sąd, ZUS) .

Dane kontaktowe:

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • korespondencyjnie na adres siedziby spółki,
  • telefonicznie pod numerem 538-405-454,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@cereclab.pl.